Każdy pacjent chciałby mieć wykonane badanie radiologiczne sprawnym a przy tym jak najbardziej nowoczesnym sprzętem. W związku z tym rodzi się pytanie jak ocenić czy dane urządzenie diagnostyczne jest sprawne i wystarczająco nowoczesne.

   Każdy pacjent u którego wykonywane są badania diagnostyczne z użyciem sprzętu radiologicznego emitującego promieniowanie jonizujące chciałby być pewien, że sprzęt ten jest sprawny.

   Aby zapewnić stały nadzór, aparaty emitujące promieniowanie jonizujące winny być serwisowane a wyniki okresowych przeglądów oraz napraw wpisane do Paszportu Technicznego urządzenia lub odnotowane w karcie pracy.

   Pracownie rtg i TK zobowiązane są także prowadzić  testy kontroli jakości aparatury rentgenodiagnostycznej oraz wyposażenia dodatkowego takiego jak np. monitory medyczne, drukarki do tworzenia kopii obrazów medycznych, negatoskopy.

Testy takie podzielone są na dwa typy: specjalistyczne i podstawowe.

Testy specjalistyczne przeprowadza zewnętrzna firma posiadająca status akredytowanego laboratorium z częstotliwością raz w roku lub bo znaczącej naprawie urządzenia. Wyniki wraz z podsumowaniem takich testów przechowywane są na terenie pracowni w formie papierowych sprawozdań z wskazaniem numeru akredytacji laboratorium które te testy wykonało.

Testy podstawowe wykonywane są  przez przedstawiciela użytkownia (technika lub fizyka)
z częstotliwością  określoną na drodze rozporządzenia tj. co najmniej raz w miesiącu dla klasycznych aparatów RTG, tomografów komputerowych lub angiografów; lub w każdym dniu używania urządzenia w przypadku mammografów czy monitorów medycznych.  Zapisy testów podstawowych wraz akceptacją wyników pomiarów przechowuje się na terenie pracowni. W zakres testów podstawowych wchodzi m.in. kontrola parametrów geometrii wiązki promieniowania, ocena wysokości dawki promieniowania czy sprawdzenie poprawności oobrazowania różnego rodzaju struktur na uzyskanych obrazach medycznych.

 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda pracownia rentgenowska (od stomatologicznej po tomografii komputerowej) zobowiązana jest do wprowadzenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością w skrócie SZJ. SZJ jest to zespół działań opisanych w formie procedur, instrukcji itp. mających na celu stałe poprawianie jakości udzielanych usług, monitorowanie procesu tworzenia obrazów medycznych czy nadzorowanie dokumentacji pacjenta. Nadrzędnym dokumentem SZJ jest Księga Jakości, która występuje w kilku kopiach a jedna z tych kopi przechowywana jest na terenie pracowni. 

   Przepisy prawa wymagają aby każde urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące do celów diagnostyki medycznej posiadało stosowne pozwolenie. Pozwolenie takie wydaje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i dotyczy ona samego urządzenia jak i pracowni w której jest ono zlokalizowane. Stosowanie urządzeń bez takiego pozwolenia jest zabronione.

   Każda pracownia zobowiązana jest posiadać tzw. środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem. Są to osłony w formie fartuchów, rękawic czy płacht wykonanych najczęściej z gumy ołowianej i służą do osłaniania przed niepotrzebnym promieniowaniem tych części ciała które nie są w danej chwili objęte bezpośrednim obszarem badania. Każdy pacjent poddawany działaniu promieniowania jonizującego powinien zostać wyposażony w osłony tak, aby chronić przede wszystkim obszary krytyczne tj. gonady, tarczycę lub oczy. Jeżeli pacjent wymaga podtrzymania w trakcie badania, osoba podtrzymująca musi obowiązkowo zostać wyposażona w stosowne osłony.

Całość działań w obrębie pracowni, tj. testy, przeglądy aparatury i SZJ mają na celu określenie stanu technicznego aparatury oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej zarówno dla pracującego personelu jak i pacjentów.Newsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera