Archanioł Michał - Patron Radiologów

Nowelizacja ustawy - Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w medycynie

Przyszłośc diagnostyki obrazowej i radioterapii

Kształcenie studentów radiologii i elektroradiologii

FDA ostrzega, że termografia nie powinna być używana zamiast mammografii do wykrywania, diagnozowania lub skryningu raka piersi

Radiologia po pracy

Szkoła Radiologii PLTR

European Diploma in Radiology (EDiR)

Czasopisma z dziedziny radiologii

Działalność naukowa studentów w dziedzinie radiologii-diagnostyki obrazowej

Dni raka piersi

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Kto może kierować na badania radiologiczne?

Badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) bez limitu

Fałszywe czasopisma

Jak zdiagnozować chorobę na podstawie obrazu?

Radiologiczny witraż

Rekomendacje Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dotyczące badań rezonansu magnetycznego układu ruchu w chorobach reumatologicznych

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego do stosowanego rutynowo protokołu badania MR u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Wytyczne w sprawie Neuroradiologii zabiegowej

Diagnostyka rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych - wytyczne oraz schemat

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Dokument koncepcyjny ESR dotyczący radiologii opartej na wartości

Międzynarodowy Dzień Radiologii (International Day of Radiology - IDoR)

Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe

Gadolinowe środki kontrastujące – gromadzenie się w mózgu

Na jakie badania diagnostyczne z użyciem promieniowania rentgenowskiego nie potrzeba posiadać skierowania?

Mammograficzne badania przesiewowe (skryningowe)

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) na lata 2020-2030

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Przewoźny system MR

Badania radiologiczne a mycie rąk

Ochrona pacjentów w radiologii - nowe spojrzenie

4 technologie zwiększające sukces w radiologii

Nowe technologie w radiologii

Radiologia - Środki Ochrony Indywidualnej

Protokół badania USG w diagnostyce COVID-19

RTG elastografia – czy to możliwe?

Perowskit - czy przełom w radiologii?

Informacje nt. Covid-19 - Radiological Society of North America

Standardy Cardiovascular and International Radiological Society od Europe (CIRSE) dla wybranych procedur z zakresu radiologii zabiegowej

Przenośny aparat rtg w diagnostyce Covid-19