Gdzie publikować - lista Ministerstwa Nauki i Edukacji

W załączniku zamieszczono wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów według Ministerstwa Nauki i Edukacji.

 WYKAZ

 

Wydawnictwa fałszywe / "drapieżne"

Wybierając czasopismo w którym zamierzamy publikować należy zwrócić uwagę na aktywność tzw. fałszywych wydawnictw. Dlatego  poniżej publikujemy materiał przygotowany na  podstawie komunikatu opublikowanego przez Uniwersytet Jagielloński.

 

Ostatnie lata przyniosły nasilenie się działań tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism - usilnie oferujących swe płatne usługi w celu szybkiego  opublikowania artykułów (predatory publishers/journals) oraz różnych firm podających nieprawdziwe dane o współczynniku Impact Factor (misleading metrics companies).

Szczególnie groźnym zjawiskiem jest nasilenie się ataków ze strony tzw. fałszywych czasopism (hijacked journals)  – oszustów tworzących strony internetowe podszywające się pod istniejące czasopisma w celu wyłudzenia opłat za publikację artykułu.  

Cyberprzestępcy najczęściej „kradną tożsamość” istniejących wydawców i wykorzystują w tym celu wiele narzędzi:

 • bardzo podobnie brzmiącą nazwę czasopisma, skopiowany od prawdziwego tytułu numer ISSN i skład rady naukowej,
 • sprawiająca wrażenie oryginalnej fałszywą stronę www, (niekiedy oszuści kradną tożsamość czasopism prawdziwych, które nie mają swojej strony www; typowo strony fałszywych czasopism unikają w domenie nazwy kraju a używają rozszerzeń .org. lub .com.
 • nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości Impact Factor lub wprowadzają w błąd na temat renomy czasopisma podając informacje o "Unofficial Impact Factor", "Prognostic IF", "Real IF", "Journal IF".

Wydawcy fałszywych czasopism prowadzą agresywną promocję swych tytułów rozsyłając
e-maile do pracowników naukowych oferując szybką publikację. Wprowadzają w błąd odnośnie procesu wydawniczego, bywa, że powiadamiają autorów o (wysokich) opłatach dopiero po akceptacji artykułu do druku i obciążają za nieistniejące usługi. Typowo nie przedstawiają recenzji, a jedynie decyzję o akceptacji artykułu.

W związku z faktem nasilenia się działań tzw. fałszywych / drapieżnych czasopism, zaleca się  szczególną ostrożność w korzystaniu z przychodzących w poczcie elektronicznej ofert szybkiego publikowania w zagranicznych czasopismach naukowych o rzekomym IF.

Aby uchronić się przed oszustwem zaleca się wykonanie kilku podstawowych kroków:

 1. Dokładne sprawdzenie tytułu czasopisma i odpowiadającemu mu nr ISSN
 2. Sprawdzenie wskaźnika Impact Factor. Należy sprawdzić czy wartość wskaźnika IF jest taka sama na stronie czasopisma i w bazach prowadzonych przez koncern wydawniczy Thomson Reuters, który corocznie ją ustala.
  •    Wartość wskaźnika IF podawana jest w bazie Journal Citation Report.
  •    Impact Factor dla czasopism można sprawdzić także na platformie Web of     Science.
 3. Indeksowanie artykułów na platformie Web of Science (WoS). Należy sprawdzić czy w WoS zaindeksowane są artykuły z wcześniejszych numerów czasopisma lub nazwiska publikujących autorów oraz z czy link do czasopisma wzięty ze strony WoS jest zgodny z tym podanym w korespondecji.
 4. Sprawdzenie gdzie strona internetowa czasopisma jest hostowana (http://ipaddress.com) – strony fałszywych czasopism hostowane są najczęściej poza krajem prawdziwego wydawcy.


Oferty publikowania prac u nieznanego wydawcy należy traktować z bardzo dużą ostrożnością. Niepokój powinny wzbudzić m.in. nieoczekiwana zmiany w profilu (najczęściej poszerzenie) oraz częstotliwości wydawania czasopisma, występowanie kilku wersji stron internetowych tego samego czasopisma, brak indeksacji prac w bazach danych pomimo zamieszczenia takiej informacji na stronie czasopisma, niezgodność numerów telefonów, adresów internetowych i rzeczywistych, nazwisk redaktorów naczelnych, rady naukowej, recenzentów) Wszelkie wątpliwości należy dogłębnie wyjaśnić przed podjęciem decyzji o wysłaniu publikacji i uiszczeniu opłaty.

 

Jak prawidłowo podawać afiliację w pracach naukowych?  

Afiliacja to wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji. Afiliacji dokonuje (każdy) autor publikacji, umieszczając nazwę jednostki naukowej przy swoim imieniu i nazwisku w publikacji. Należy zwrócić uwagę, że prawidłowy sposób podania afiliacji warunkuje właściwe przypisanie dorobku autora do danej, naukowej jednostki organizacyjnej a także, w dalszej perspektywie czasowej,  ocenę dorobku naukowego danej osoby.

Pracownicy naukowy świadczący pracę w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej zobowiązani są do jednoznacznego przypisania publikacji wyłącznie do jednej jednostki.

Autor podaje afiliację poprzez umieszczenie w publikacji przy swoim imieniu i nazwisku nazwę jednostki organizacyjnej,   przy tym na pierwszym miejscy podaję się nazwę uczelni a następnie kolejne „podjednostki” w układzie malejącym – np. Uczelnia – Wydział – Instytut – Katedra – Zakład itp.

,

Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

(na podstawie portalu Otwarta Nauka na UJ)

W ramach licencji krajowych ruszyły programy publikowania otwartego. Umożliwiają autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie własnych tekstów naukowych w większości wypadków bez dodatkowych opłat w otwartym dostępie u wydawców zagranicznych. Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy zachowują prawa autorskie oraz mają możliwość upowszechniania swojego tekstu za pośrednictwem m. in. repozytorium uniwersyteckiego, korzystając z licencji CC-BY.

W ramach licencji krajowych zostały podpisane umowy z wydawcami:

Elsevier

Springer

American Association for the Advancement of Science wydawcą czasopisma Science Advances

American Chemical Society

Cambridge University Press

Emerald

Institute of Electrical and Electronic Engineers

Institute of Physics

Lippincott Williams & Wilkins

Oxford University Press

Więcej na temat zasad publikowania w ramach licencji otwartych można przeczytać na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz klikając na poszczególne nazwy wydawców powyżej.

 

Rekomendowane teksty dotyczące dobrych praktyk publikacji i deklarowania autorstwa prac

http://www.icmje.org/recommendations/

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198117

 

A Practical Guide to Academic Writing for International Students

dostęp do podręcznikaNewsletter
WYŚLIJ
 
Dopisz swój adres e-mail do newslettera